Posted in Uncategorized

Բարև, ես Արմենն եմ

Բարի լույսի զանգեր զարկին

Զընգզընգալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ,

Լուսը բացվեց մեր աշխարհքին

Ճըղճըղալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ:

Հովտում առուն խոխոջում է

Գըլգըլալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ,

Քամին բարակ շընկշընկում է

Զըլզըլալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ:

Կռունկն եկավ երամ կապած

Կըռկըռալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ,

Կաքավ քարին տաղ է կարդում,

Կըղկըղալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ:

Հարսն ու աղջիկ հանդերն ելան

Շորորալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ,

Ծաղկանց բուրմունքն անմահական

Սըլսըլալեն անո՜ւշ, անո՜ւշ:

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s