Posted in Տեխնոլոգիա, Uncategorized

Աշխատանքներ ջերմոց բուծարանում

Այսոր մենք տեխնոլոգիայի  դասաժամին իրականացրել ենք ջերմոց-բուծարանի աշխատանքներ: Մենք տեսանք ,որ մեր դդումի  բույսերը ծլել եին: Բոլոր բույսերը ջրելու կարիք ունեին մենք ջրեցինք և խնամեցինք բույսերը: Մենք տեսանք, բույսերից մի քանիսը ծաղկել եին: Այս գորցնական աշխատանքները մեզ տալիսեն հողագործական հմտություններ:

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s