Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Գործնական քերականություն

1.Արտագրի՛ր՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով և կամ եվ տառերը։

Ուղեվճար, ագևազ, սերկևիլ, գերեվարել, գինեվաճառ, կարևոր, գինեվարպետ, դափնեվարդ, ոսկեվորել, հոգևարք, հոգեվիճակ, ոգևորել, հարևան, ոսկեվազ, ոսկեվարս, արևելաեվրոպական, իջևանել։

2.Արտագրի՛ր ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ր կամ ռ տառերը։

Վառվռուն, ախորժակ, բարբառ, խռխռալ, գանգուր, կենսաթրթիռ, կառկառել, երկնակառկառ, սարսուռ, ճանկռել, դռդռալ, կրճիկ, արժանի, ճռճռալ, արհամարհել,  խրճիթ, կռծել, խոշոր, խոժոր, թռվռալ, խռթխռթալ, ծռմռել, փռփռալ, փրփրել, փորփրել, քրքրել։