Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Գործնական քերականություն

1.Արտագրի՛ր՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով և կամ եվ տառերը։

Ուղեվճար, ագևազ, սերկևիլ, գերեվարել, գինեվաճառ, կարևոր, գինեվարպետ, դափնեվարդ, ոսկեվորել, հոգևարք, հոգեվիճակ, ոգևորել, հարևան, ոսկեվազ, ոսկեվարս, արևելաեվրոպական, իջևանել։

2.Արտագրի՛ր ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ր կամ ռ տառերը։

Վառվռուն, ախորժակ, բարբառ, խռխռալ, գանգուր, կենսաթրթիռ, կառկառել, երկնակառկառ, սարսուռ, ճանկռել, դռդռալ, կրճիկ, արժանի, ճռճռալ, արհամարհել,  խրճիթ, կռծել, խոշոր, խոժոր, թռվռալ, խռթխռթալ, ծռմռել, փռփռալ, փրփրել, փորփրել, քրքրել։

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s