Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Գործնական քերականություն․ Հայոց լեզու

1.Գրի՛ր հետևյալ մակաբույծ բառերի ճիշտ գրության ձևերը։

Ամսեկան – ամսական

օրեկան – օրական

ավելնորդ – ավելորդ

կապնվել – կապվել

շնորհակալ եմ բոլորից – շնորակալ եմ բոլորին

սիրահարվել մեկի վրա – սիրահարվել մեկին

արջը դա կենդանի է – արջը կենդանի է

խոսքս պատուհանին է վերաբերվում – խոսքս պատուհանին է վերաբերում

ես քեզ լավ եմ վերաբերում – ես քեզ լավ եմ վերաբերվում

հույսով եմ – հուսով եմ

ուսուցիչը հանդիսանում է քաղաքակրթության սյունը – ուսուցիչը քաղաքակրդության սյունն է

խոսքի – օրինակ

խոսքը գնում է թերթի մասին – խոսքը թերթի մասին է

բանը ինչու՞մն է – պաճառն որն է

ակնոցներս տուր – ակնոցս տուր

գլխարկ հագնել – գլխարկ դնել

անհայտ կորած – անհետ կորած