Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Ահա թե ինչ է ծառը

Առանց ծառ աշխարհը պատկերացնել հնարավոր չԷ: Ծառը մեզ թթվածին և բերք է տալիս:

Այն  բնության գեղեցկություններից է առանց ծառ բնությունը այնքան էլ գեղեցիկ չեր լինի:

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s