Posted in Ֆիզիկա լաբարատոր, Uncategorized

Մարմնի ծավալի որոշումը

Գ.Մխիթարյան էջ.31

Տարբերակ 1

  1. Որպեսզի, որոշենք չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը, վերցրեցի չափագլանի սանդղակի  այն երկու հարևան նրբագծերը, որոնց դիմաց   թվային արժեքներ են գրած: Մեծ թվից հանեցի փոքր թիվը՝ a-b ստացված թիվը բաժանեցի նրանց միջև եղած բաժանումների՝ n թվի վրա: Բաժանման արժեքի բանաձև է՝c=a b:n=(a-b):n (500մմ-400մմ:10մմ=100մլ:10=10=1սմ3)

III. v2=800սմ3

Տարբերակ. 2

 

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s