Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Ենթադրական եղանակ

Գրել-ես կգրեմ, դու. Կգրես, նա կգրի, մենք կգրեն, դուք կգրեք, նրանք կգրեն:

Կարդալ-ես կկարդամ, դու կկարդաս, նա կկարդա, մենք կկարդանք,  դուք կկարդաք, նրանք կկարդան:

Խաղալ-ես կխաղամ, դու կխաղաս, նա կխաղա, մենք կխաղանք, դուք կխաղաք, նրանք կխաղան:

Մաքրել-ես կմաքրեմ, դու կմաքրես, նա կմաքքրի, մենք կմաքրենք, դուք կմաքրեք, նրանք կմաքրեն:

Վազել-ես կվազեմ, դու կվազես, նա կվազի, մենք կվազենք, դուք կվազեք, նրանք կվազեն:

Մտածել-ես կմտածեմ, դու կմտածես, նա կմտածի, մենք կմտածենք, դուք կմտածեք, նրանք կմտածեն:

Քայլել-ես կքայլեմ, դու կքայլես, նա կքայլի, մենք կքայլենք, դուք կքայլեք, նրանք կքայլեն: