Posted in Քիմիա, Uncategorized

Գիտելիքի ստուգում 7-4

1. Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում ատոմումառկա էլեկտրոնների թիվը.

անեյտրոնների թվի

բպրոտոնների թվի

գ) նեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային թվի

դնեյտրոնների ու պրոտոնների թվերի տարբերության

 1. Ստորև թվարկված մեծություններից ո՞րն է համընկնում   146C

և  147N   ատոմներում.

ազանգվածային թիվը

բպրոտոնների թիվը

գնեյտրոնների թիվը

դմիջուկի լիցքը

 1. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղտրամադրել» ատոմի չորրորդ էներգիական մակարդակը.

ա) 30

բ) 32

գ) 33

դ) 34

 1. Ստորևթվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում քիմիականտարրի ատոմի

էներգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում.

ակարգաթվի

բխմբի համարի

գպարբերության համարի

դհարաբերական ատոմային զանգվածի

 1. Փոքրպարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիականտարրերի մետաղական

հատկությունները.

աուժեղանում են

բթուլանում են 

գչեն փոփոխվում

դկարող են և‘ ուժեղանալև‘ թուլանալ

 1. Ատոմի միջուկը կազմող մասնիկները ի՞նչ լիցք ունեն

ամիայն դրական

բմիայն լիցք չունեցող

գդրական և լիցք չունեցող

դդրականբացասական և լիցք չունեցող

 1. Հետևյալ իզոտոպներից որի՞ միջուկն է նույնքան թվովնեյտրոն պարունակումորքան

24Mg իզոտոպի միջուկը.

ա) 27AI 

բ) 23Na

գ) 28Si

դ) 31P

 1. Հետևյալ քիմիական տարրերից որի՞ ատոմն ունի լրիվլրացված երկու էներգիական

մակարդակ.

աբոր

բհելիում

գֆտոր

դնեոն

 1. Հետևյալ արտահայտության ո՞ր բառն է բաց թողած. «Երկրորդային ենթախմբերն

սկսվում են………………. պարբերության տարրերից».

աերկրորդ

բերրորդ

գչորրորդ

դհինգերորդ

 1. Քիմիական ո՞ր տարրի ատոմին է համապատասխանում հետևյալ էլեկտրոնային

գծապատկերը.

 +5 ) 2  ) 3

աբերիլիում

բբոր

գածխածին

դազոտ   

11. Համեմատեք մետաղական,ոչմետաղական հատկություններ;                         Որ տարրի մոտ է ավելի ուժեղ արտահայտված մետաղական հատկությունները                                                                                                               

    K թե Ca                                                                                                                                   

Ca թե Mg         

Կալիումը ավելի ակտիվ մետաղ է, քան կալցիումը, քանի որ նա ավելի հեշտ կկորցնի մեկ ելեկտրոն, քան երկու։

Կալցիումը ավելի ակտիվ մետաղ է, քան մագնեզիումը, որովհետև կալիցիումը ավելի հեշտ կկորցնի երկու էլեկտրոն չորրոդ շերտում, քան երկու էլեկտրոն երրորդ շերտում։

բ/Որ տարրի մոտ է ավելի ուժեղ արտահայտված ոչմետաղական հատկությունները:

                                                                                                                                                                                                                                                        
 բ/Որ տարրի մոտ է ավելի ուժեղ արտահայտված ոչմետաղական հատկությունները                                                                                                               

O թե F                                                                                                                                      

O թե     

 

 

Պարբերություններում մետաղական հատկությունները թուլանում են ուժեղանում են ո՛չ մետաղական հատկությունները:    

 

Posted in Տրամաբանություն

#19 (7-րդ դաս․)

 1.  Ուղղե՛ք սխալը՝ տեղափոխելով ընդհամենը մեկ ձողիկ                                                           XIV – V = XX

XIX-V=XX

XV+V=XX

2.  Ուղղե՛ք սխալը՝ տեղափոխելով ընդհամենը մեկ ձողիկ

L + L = L

L=L=L

I+IL=L

I+L=LI

3. Ի՞նչ անել՝ արտահայտությունը ճիշտ դարձնելու համար

8 + 8 = 91

8+8=16

4. Հաշվի առնելով, թե ամեն պատկերի մեջ ինչ թիվ է գրված՝ պատկերները միացրեք այնպես, որ միացված գծերի քանակությունը չգերազանցի տվյալ պետկերի թվի արժեքին:  Օրինակ՝ առաջին պատկերի մեջ մեկ է գրված, իսկ սա նշանակում է, որ այդ պատկերը կարող է գծով միանալ միայն մեկ պատկերի հետ:

111

5. Ալենը մտնում է փոքրոտ սենյակ:

………………………………………

Դռները փակվում են …

……………………………….

Երբ դռները բացվում են՝ Ալենը արդեն մեծ սենյակում է:

Ինչպե՞ս է սա հնարավոր:

Լիֆտ է մտնում։

6. Which house can fly ?

Вверх մուլտֆիլմ։

7. Օգտագործելով միայն մեկ գծիկ՝ ստացիր ճիշտ հավասարություն:

5+5+5 = 550

5+545=550:

8. Հարցականի փոխարեն ի՞նչ թիվ պետք է գրել:

8080 = 6

9001 = 3

8812 = 4

6669 = ?

9. Հարցականի փոխարեն ի՞նչ թիվ պետք է գրել:

5124

8

Posted in Պատմություն 9, Uncategorized

Կիլիկյան Հայաստան: Հայերը Կիլիկիայում

Նկարագրել Կիլիկիայի աշխարհագրական դիրքը , բնակլիմայական պայմանների առավելությունները:

Կիլիկիան Փոքր Ասիայի հարավ– արևելքում էր: Այն չափազանց բարենպաստ դիրք ուներ: Հարավից սահմանակից էր Միջերկրական ծովին, հյուսիսում նրա սահմանները հասնում էին մինչև Տավրոսի լեռները: Կիլիկիայի տարածքը բաժանված էր երեք մասի. հյուսիս– արևելքը կոչվում էր Լեռնային Կիլիկիա, հարավարևելյան շրջանները հայտնի էին Դաշտային Կիլիկիա անունով, իսկ արևմտյան մասը՝ Քարուտ Կիլիկիա: Լեռնանցքները և կիրճերը պաշտպանական ամուր պատնեշներ էին ստեղծում: Եթե թշնամուն նույնիսկ հաջողվում էր ներխուժել Կիլիկիա, ապա բնակիչները կարողանում էին փակել նրանց վերադարձի ճանապարհները և զգալի կորուստներ պատճառել: Հարավում ընկած Միջերկրական ծովը ոչ միայն բնական պատնեշ էր, այլև առևտրական կապերի հնարավորություն էր ընձեռում:Կիլիկիայի տարածքը տնտեսության բոլոր ճյուղերի զարգացման նպաստավոր պայմաններ էր ապահովում:

Բնութագրել 11-րդ դարի վերջին Կիլիկիայի բնակչության էթնիկ կազմը, քաղաքական իրադրությունը:

Վաղ ժամանակներից սկսած՝ հայերը բնակություն են հաստատել Կիլիկիայում, իսկ X դ. արդեն զգալի թիվ էին կազմում: XI դ. կեսերից հայ բնակչության զանգվածային արտագաղթ է սկսվում՝ կապված թուրք–սելջուկների արշավանքների և Բյուզանդիայի վարած քաղաքականության հետ: Հայաստանից արտագաղթեց նաև Արծրունիների և Բագրատունիների մի մասը: Արդեն XI դ. երկրորդ կեսին, Եփրատ գետից արևմուտք ընկած հայաբնակ շրջաններից բացի, հայերը մեծամասնություն էին կազմում նաև Կիլիկիայի, Կապադովկիայի, Ասորիքի և Հյուսիսային Միջագետքի մի շարք գավառներում: Կիլիկիայում ապրում էին նաև հույներ, ասորիներ, արաբներ, հրեաներ:

Ներկայացնել Ռուբինյան իշխանության կազմավորման , ընթացքը, արդյունքները:

Հայաստանից դուրս ստեղծված հայկական պետական կազմավորումներից ամենակենսունակը եղավ Ռուբինյան իշխանությունը: 1080 թ. հայ իշխան Ռուբենը Լեռնային Կիլիկիայում հիմնադրեց հայկական նոր իշխանություն, որը նրա անունով կոչվեց Ռուբինյան: Նա ապստամբություն բարձրացրեց Բյուզանդիայի դեմ և կարճ ժամանակահատվածում բյուզանդացիներից ազատագրեց Լեռնային Կիլիկիայի մի մասը: Ռուբենին հաջորդեց նրա որդի Կոստանդինը (1095–1100 թթ.): Այսպես նորաստեղծ հայկական իշխանության շրջանակներում լուծվեց քաղաքական կարևորագույն մի խնդիր՝ գահաժառանգության հարցը: 1098 թ. Կոստանդինը բյուզանդացիներից խլեց Լեռնային Կիլիկիայի ամենանշանավոր՝ Վահկա բերդը և դարձրեց իշխանության կենտրոն:  Ռուբինյան իշխանության գոյությանը սպառնում էին ինչպես Բյուզանդիան, այնպես էլ սելջուկները: Կոստանդինը ստիպված էր պայքարել երկու թշնամիների դեմ: Սակայն խաչակրաց առաջին արշավանքը որոշ ժամանակով նրանց ուշադրությունը շեղեց Կիլիկիայից: Դա հնարավորություն տվեց հայերին ամրապնդելու և ընդարձակելու նորաստեղծ իշխանությունը: Խաչակիրների հետ սկսեցին համագործակցել Կիլիկիայում հաստատված հայ իշխանները: Սակայն խաչակիրների և հայերի փոխհարաբերությունները միշտ չէ, որ բարեկամական էին:

Բնութագրել Ռուբինյան իշխաններ Թորոս Առաջինի, Լևոն Առաջինի, Թորոս Երկրորդի, Մլեհի քաղաքականությունը:

Թորոս Առաջին. (1100-1129թթ.): Նա Կիլիկյան Հայաստանի սահմաններն ընդարձակեց դեպի հարավ, 1104 թ. գրավեց Սիս և Անավարզա (Անաբարզա, Անարզաբա) քաղաքները՝ վերջինս դարձնելով մայրաքաղաք: Թորոսի և Գող Վասիլի միացյալ զորքերը ծանր պարտության մատնեցին 1107 թ. Կիլիկիա ներխուժած Իկոնիայի սելջուկներին և դուրս քշեցին երկրից:

Լևոն I– ը (1129–1137 թթ.): Նա ձեռնամուխ եղավ Դաշտային Կիլիկիայի նվաճմանը: Այստեղ հայերը բախվեցին խաչակիրների և բյուզանդացիների հետ: Խաչակիրներն առաջին արշավանքի ժամանակ Դաշտային Կիլիկիայի արևելյան շրջանները խլել էին սելջուկներից և հաստատվել այնտեղ: Լևոնը բյուզանդացիներից գրավեց Մսիս, Ադանա և Տարսոն քաղաքները: Երկարատև ու համառ պայքարից հետո Կիլիկյան Հայաստանի սահմանները հարավում հասան մինչև Միջերկրական ծով:

Թորոս II– ը (1145–1169 թթ.) իր շուրջը համախմբված հայկական փոքրաթիվ զորախմբով պայքար սկսեց բյուզանդացիների դեմ: Մի քանի տարվա ընթացքում նա գրավեց Վահկան, Անավարզան, Մսիսը, Տարսոնը: 1152 թ. Կիլիկիա մտավ բյուզանդական մի մեծ բանակ, որին միացան նաև Արևմտյան Կիլիկիայի հայ իշխանների տրամադրած զորքերը և պաշարեցին Մսիս քաղաքը: Մթության քողի տակ Թորոսը հակահարձակման անցավ և ջախջախեց բյուզանդական զորքերը: Թորոս II– ը նշանակալից գործ կատարեց: Նա վերականգնեց հայկական պետությունը և ստեղծեց 30 հազարանոց բանակ: Նրա օժանդակությամբ 1151 թ. հայոց կաթողիկոսության մշտական նստավայր դարձավ Հռոմկլա բերդաքաղաքը:

Մլեհ (1169–1175 թթ.):  Այդ ժամանակ Դաշտային Կիլիկիայի մի մասը դեռևս Բյուզանդիայի տիրապետության տակ էր: Իսկ արևելյան մի քանի շրջաններ պատկանում էին խաչակիրներին: Երկրի հետագա ամրապնդման համար անհրաժեշտ էր ծովեզրյա բոլոր շրջաններն ազատագրել հույներից և խաչակիրներից: Այդ դժվարին խնդիրն իրագործելու համար Մլեհը դաշնակցեց Հալեպի ամիրայի հետ: Նա խաչակիրներից հետ վերցրեց Դաշտային Կիլիկիայի արևելյան շրջանները, Բյուզանդիայից ազատագրեց Ադանա, Մսիս, Տարսոն քաղաքները և ծովափնյա շրջանները: Մլեհը բարեկարգեց Սիսը և 1173 թ. դարձրեց երկրի մայրաքաղաք: Նրա վարած քաղաքականությունը և կատարած բարեփոխումները նպաստեցին հայոց պետության ամրապնդմանը և հզորացմանը: Սակայն այդ քաղաքականությունից, հատկապես իսլամական երկրների հետ դաշնակցելու քայլերից դժգոհ բարձրաստիճան հոգևորականները և իշխանները դավադրություն կազմակերպեցին և սպանեցին նրան:

download download

 

Լևոն եկրորդ

Լևոնը եղել է երկրի կարևոր բերդ՝ Կապանի տերը, աջակցել եղբորը՝ պետության պաշտպանության ու կառավարման գործերում։ Ռուբեն Գ–ի գերությունից հետո երկրի իշխանությունը կենտրոնացրել է իր ձեռքում։ Լևոնի և Հեթումյան իշխան Բակուրանի ջանքերով Անտիոքից վերադարձած Ռուբեն Գ-ն իշխանությունը կամովին հանձնել է Լևոնին, քաշվել է Արքակաղնի վանք, ուր վախճանվել է նույն տարում։

1187 թ.–ի մայիսին Ռավին դաշտում Լևոնը ջախջախեց Կիլիկիայի Հայոց Իշխանություն ներխուժած Իկոնիայի թուրքմեն հրոսակներին, որոնց գլխավորում էր Ռոստոմ անունով էմիրը, ազատագրեց հայաբնակ մի քանի շրջաններ։ 1187 թ.–ին Լևոնը հաղթեց և կախման մեջ դրեց Կիլիկիա ներխուժած՝ Հալեպի և Դամասկոսիսուլթանին։

 

Սիս մայրաքաղաք

Մլեհ իշխանապետը վերակառուցել է Սիսը և 1173–ին այն հռչակել է Կիլիկյան Հայաստանի մայրաքաղաք։ Սիսը հիմնովին վերակառուցել, պարսպատել, արքունի ապարանքով, աշխարհիկ ու կրոնական շենքերով, պարտեզ–զբոսարաններով ու ծաղկանոցներով ճոխացրել է Լևոն Բ Մեծագործը։

Շինությունները

Շինարարական աշխատանքները Սիսում շարունակվել է նաև Հեթում Ա թագավորի և նրա հաջորդների ժամանակ։ Հայ պատմիչներն առաձնապես գովեստով են խոսում քաղաքի հյուսիսային թաղամասում Հեթում Ա–ի հիմնադրած նոր ապարանքի ու դրա ճոխ քանդակների մասին։ Բոլորաձև հորինվածքով Դարպաս–ապարանքը կերտվել է սրբատաշ խոշոր քարերով, մարմարյա սև սյունաշարով։ Հզոր աշտարակներով եռապարիսպ, եռադարպաս բերդը բաժանած է երեք մասի, որոնք միմյանց կապվում են քարակերտ ուղիներով։ Բերդի հարավային կողմում ներքնաբերդն է կամ բուն դղյանը, ուր վտանգի ժամանակ պատսպարվել է արքունիքը։ Սիսը ունեցել է մի քանի տասնյակ եկեղեցիներ ու վանքեր։ Հին եպիսկոպոսարանը և նրա եռախորան Ս. Գրիգոր Լուսավորիչեկեղեցին գտնվում էին քաղաքի հարավային ծայրամասում։ Հռոմկլայի գրավումից հետո այն դարձել է Հայոց ընդհանրական կաթողիկոսության, այնուհետև՝ ԿիլիկիայիՀայոց կաթողիկոսության աթոռանիստ կենտրոնը։ Սսի բարեգործական հիմնարկներից հայտնի էր Զապել թագուհու հիվանդանոցը, որի հիմնադրման մասին մարմարե քարի վրա պահպանվել է թագուհու արձանագրությունը։ Սիսը եղել է համահայկական մշակույթի խոշորագույն կենտրոն, որտեղ արքունիքի ընտրությամբ և պետական ռոճիկով գործող առաջնակարգ մտավորականները հավաքել, ուսումնասիրել, բազմացրել և կորստից փրկել են բազմահազար հին ձեռագրեր գիտական ու գրական արժեքավոր երկեր։ Սիսի ընտիր ձեռագրերը հիմնականում պահվել են արքունի մատենադարանում։ Սիսը հռչակվել է մասնագիտացված բարձրագույն դպրոցներով, որոնցից մեծահամբավը եղել է Ներսես Լամբրոնացու հիմնադրած աշխարհիկ համալսարանը։

 

Քազտեզ

lossy-page1-260px-Cilician_Armenia.tif

Posted in Քիմիա, Uncategorized

Տարրերի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի

1.Ինչու են դասակարգել տարրերը

Երբ, որ տարերը վաթսունից շատացան, անհրաժեշտ եղավ տարրերը դասակարգել:

2.Տարրերի առաջին դասակարգումը

Տարրերի առաջին դասակարգումը՝ մետաղներ և ո՛չ մետաղներ:

Մետաղները բացի սնդիկից պինդ են, ջերմաէլեկտրահողրդականություն, ունեն մետաղական փայլ և պլաստիկ են:

Ո՛չմետաղները, եթե պինդ են փխրուն են, մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, չունեն պլաստիկություն, չունեն փայլ, չունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն:

Այս դասակարգումը թերի էր, որովհետև գտնվեցին տարրեր, որոնք ունեին և մետաղական և ոչ մետաղական հատկություններ:

3.Պարբերական համակարգի ստեղծումը

Առանձնացրին երեք խումբ տարեր։

Առաջին խումբը կոչվեց Ալկալիական մետաղներ՝ Li(Լիթիում), Na(Նատրիում), K(Կալիում), Rb(Ռուբիթիում), Cs(Ցեզիում), Fr(Ֆրանցիում): Սրանք ամենաուժեղ մետաղներին են։

   Երկրորդ խումբն կոչվեց Հալոգեն։ Այդ բառը թարգմանվում է աղ ծնող։ F(Ֆտոր), Cl(քլոր), Br(Բռոն), Y(Յոդ), At(Աստատ)։ Այս նյութերը ամենաակտիվ ոչ մետաղներն են։

   Երրորդ խումբն կոչվեց Իներտ (Ազնվ) գազեր՝ He(Հելում), Ne(Նեոն), Ar(Արգոն), Kr(Կրիպոն), Xe(Քսենոն), Rn(Ռադոն):

4.Ալկալիական մետաղներ,հալոգեններ,իներտ գազեր

Բոլոր մետաղներից առանձրացրեցին ամենաակտիվ մետաղները, որոնք կոչվեցին՝ Ալկալիական: Դրանցից են՝ լիդիում, նատրիում, կալիում, ռուբիդիում, ցենզիում ֆրանսիում: Ոչմետաղներից առանձնացվեցին ամենաակտիվ ոչմետաղները, որոնք կոչվեցին՝ Հալոգեններ: Հալոգեն բառը Հունարենից թարգմանեցին՝ աղածին: Հալոգեններից են՝ F2, C2, B2, R2, A2: Բոլոր գազերից առանձնացրեցին, ազնիվ գազերը՝ He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn: Այս բոլոր գազային նյութերը կազմված են՝ ատոմներից, նրանց ատոները այնքան պասիվ են, որ չեն միանում իրար հետ և ուրիշ ատոմների հետ և չեն առաջացնում՝ մոլեկուլներ:

5.Ինչ է ցույց տալիս կարգաթիվը,ատոմի կառուցվածքը

Տարրերի և նրանց միացուցությունների հատկությունները գտնվում են պարբերական կանխման մեջ կարգաթվերից: Կարգաթիվը համընկնում է միջուկի լիցքի հետ կամ պռոտոնների և էլեկտրոնների թվի հետ: Ատոմը բաղկացած է միջուկից: Միջուկը կազմված է դրական պռոտոններից և չեզոք նետրոնններից, միջուկի շուրջը պտտվում են բացասական էլեկտրոններից: Միջուկը դրական է, իսկ ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է:

6.Ինչ է պարբերությունը,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը

Պարբերությունը դա տարրերի հորիզոնական շարքեր են, կարգաթվերի մեծացումով սկսում են ալկալիական մետղաներով և վերջանում իներտ գազերով:

Պարբերության համակարգը համընկնում է ատոմի էլեկտրոնային շերտերի քանակի հետ: Միջուկից կան տարածություններ, որտեղ էլեկտրոնների գտնվելու հավանականությունը մեծ է, այդ տարածությունները կոչվում են՝ էլեկտրոնային շերտեր կամ էներգետիկ մակարդակներ:

7.Ինչ է խումբը և ենթախումբը,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը

Խմբի համարը, եթե տարրը գտնվում է գլխավոր ենթախմբում, ապա ցույց է տալիս էլեկտրոոնների թիվը վերջին շերտում:

8.Ինչ է օքսիդացման աստիճանը

9.Մետաղներ,ոչմետաղներ

Տարրերի առաջին դասակարգումը՝ մետաղներ և ո՛չ մետաղներ:

Մետաղները բացի սնդիկից պինդ են, ջերմաէլեկտրահողրդականություն, ունեն մետաղական փայլ և պլաստիկ են:

Ո՛չմետաղները, եթե պինդ են փխրուն են, մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, չունեն պլաստիկություն, չունեն փայլ, չունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն:

Այս դասակարգումը թերի էր, որովհետև գտնվեցին տարրեր, որոնք ունեին և մետաղական և ոչ մետաղական հատկություններ:
10.Իզոտոպներ

Իզոտոպները դրանք նույն ատոմների տարատեսակներն են, որոնք ունեն նույն միջուկի լիցքը, բայց տարբեր հարաբերական ատոմային զանգվածներ, այսինքն տարբեր նետրոնների թվեր:

11.Տարրի բնութագրումը

 

Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերըջրածին;  ածխածին;   նատրիում;  ազոտ;  մագնեզիում;  թթվածին;  ալյումինֆոսֆոր տարրերը.

 1քիմիական  տարրի  նշանը  P

2) կարգաթիվը 15միջուկի  լիցքը 16, 

3) հարաբերական  ատոմային  զանգվածը 31, 

4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ) 30, 97376 (4)

5) Դիրքը պարբերական համակարգում“ո՞ր  պարբերության տարր  է 3 ,խումբը V, ենթախումբը գլխավոր

6)  Ատոմի բաղադրությունը    

   15 P, 16N                                                                       7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը 3s²p³

8)ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

-3

Posted in Ֆիզիկա՝ տանը և դասարանում

Խնդիրների լուծում

82.

Է. Ղազարյանի  դասագրքի էջ 173:             Fծ=mg=2000կգ. 9,8 ն/կգ=19600ն

82. M=2տ=2000կգ.

g=9,8ն.

Fծ=

 

83.

m=0,5

g=9,8 n kg

f=m=0,5*9,8=4,9

86

f=90 n

m=? f=mg

m f/g = 90/10=9

93.

f=21 n

f=kx

x= 105n m

x = f = 21/105 0,2=200sm

Մեխանիկական աշխատանքը ֆիզիկական մեծություն է որը հավհասար է մարմնի վրա ազդող ուժի և ուժի ուղությամբ անցած ճանապարհի արտադրանքը

Աշխատանքը նծանակում ենք A  բանաձևը

A=F*S

Որտեղ A-մեխանիկական աշխատանքն էր մարմնի վրա ազդող ուժը S միավվորների մհ   որպես ուժի աշխատանքը՝ մեկ մետր ճանապարհ անցնելիս  այտ միվորը  ջո ուլ ի պատիվ անգլիացի գիտնական Ջեմս  ջոուլի

հզորություն կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը որը հավհասար է աշխատանքը  այն ժամանակա  միջոցին ,որը ընթացքում կատարովել է այտ աշխատանքը:

 

Posted in Տրամաբանություն, Uncategorized

#18 (7-րդ դաս․)

 1. Խնդիր մոլորակների մասին Երկիր մոլորակը արևի շուրջը պտտվում է 365 օրում, այսինքն՝ մեր մեկ տարին 365 օր է:  Մերկուրի մոլորակը, որը ամենամոտիկն է արևին մեր արեգակնային համակարգում, արևի շուրջը պտտվում է 88 օրում, այսիքն՝ մեկ տարին այս մոլորակի վրա 88 օր է:  Իսկ հիմա հաշվիր՝ եթե դու Մերկուրի մոլորակում ապրեիր, ապա քանի՞ տարեկան կլինեիր:

48 տարեկան:

2. Խնդիր պիթոն օձի մասին

Հինգ մետրանոց ցանցանախշ պիթոնին կերակրում են ամիսը երկու անգամ (15 օրը մեկ) մոտ 2 կիլոգրամանոց 4 ճագարով:  Գարնան  և ամռան ամիսներին քանի՞ կիլոգրամ ճագար են կերակրել ցանցանախշ պիթոնին:

32 կգ.

3. Ի՞նչ եք տեսնում

222

Մի մարդ, որը սակսաֆոնով նվագում է:

4. Չորս, թե՞ երեք

222

4 հատ:

5. Կրկնում ենք

Բազմապատկման  բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ – գրեք վեց օրինակ:

Օրինակ`  27x (100 + 99) = (27 x 100) + (27 x 99)

Հետեվելով նշված օրինակին՝ գրեք ևս վեց օրինակ:

6. Ստուգեք անհավասարությունների ճշտությունը

ա) 20 ⋅ 3 – 120 : 2 < 5,                բ) 3 ⋅ 24 – 56 > 6 ⋅ 0 – 13 ⋅ (12 – 24 : 2),

գ) 5 ⋅ 0 –17 ⋅ 0 + 0 < 17,             դ) 1 + 0 – 0 + 1 – 0 ⋅ 0 + 2 : 2 > 1 – 1:

Ճիշտ է:նն

7. Բիզնես հանդիպման ժամանակ ամեն մարդ բարևում է 7 մարդու:  Եթե  56 ձեռքսեղմում է եղել, ապա քանի՞ մարդ կար հանդպմանը:                                                                                        5124

56 : 7=8

8 x 2=16

8. Քանի՞ տառ կա չինական այբուբենում։

5124

25 տառ:

9. 7x7x7 չափսերով կարմիր ներկված խորանարդը մասնատել են 1x1x1 չափսերով խորանարդների: Խորանարդներից քանի՞սը ներկված չեն լինի:

5124

49×6=294

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Փոխադրություն

Մի չքավոր մարդ ինչ-որ տարօրինակ իր է գտնում, այդ իրը ցույց է տալիս իր կնոջը և հարևանին: Նրանք չեն հասկանում դա ինչ է: Հետո այդ լուրը տարածվեց գյուղում և թագավորը իմացավ դրա մասին, ցանկացավ տեսնել այդ իրը: Հետո, երբ տեսավ չհասկացավ թե դա ինչ է: Հարցրեց այդ մարդուն:

-Կվաճառես ինձ այդ իրը:

Իսկ այդ մարդը ասում է:

-Կշռիր և դրա չափով ոսկի տուր:

Թագավորը այդ իրը դնում է նժարի վրա իսկ ոսկին  մյուս նժարի վրա: Նժարները չեն հավասարվում: Հետո ավելի շատ ոսկի է դնում ելի չի հավասարվում, թագավորը զայրանում է և հրամայում գլխատել չքավորին: Չքավորը խնդրում է, որ չգլխատի իրեն, թագավորը փոխում է իր որոշումը և գիտնականների է կանչում, որ պարզեն թե դա ինչ է: Գիտնականները չեն կարողանում հասկանալ թե դա ինչ է: Թագավորը հրամայում է, որ գլխատեն գիտնականներին: Հետո թագավորը ասում է:

-Ով կհասկանա թե սա ինչ է թող գա և ասի:

Մի պապիկ է գնում թագավորի մոտ և մի բուռ հող է լցնում նժարի վրա և նժարները հավասարվում են: Թագավորը հարցնում է:

-Այդ ինչպես եղավ, որ ես այդքան ոսկի դրեցի նժարի վրա, բայց դրանք չհավասարվեցին:

Իսկ պապիկը ասում է:

-Մարդուն ինչքան ոսկի տաս մեկա նա ավելի ու ավելի է ուզում: