Posted in English

English translate

ՁԿՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԹԱԳԱՎՈՐԸ
Ձկներին մեղադրում էր իրենց թագավորը.
The king  blame fish
— Ինչո՞ւ եք ուտում ձեզնից մանր ձկներին։ Համարձակություն ստանալով՝ ձկները պատասխանում են.
Why do you eat smaller fish to you!
— Որովհետև քեզնից սովորեցինք, շատերը եկան քեզ երկրպագելու, և կլանելով՝ քեզ կերակուր դարձրիր։
because we learned from you, many come to you for  worship absorbed  have you made a meal
Ըստ այդմ իրենք ևս ավելի հանդուգն եղան:
That’s why they became more daring .