Posted in Քիմիա, Uncategorized

Գիտելիքի ստուգում 7-4

1. Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում ատոմումառկա էլեկտրոնների թիվը.

անեյտրոնների թվի

բպրոտոնների թվի

գ) նեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային թվի

դնեյտրոնների ու պրոտոնների թվերի տարբերության

  1. Ստորև թվարկված մեծություններից ո՞րն է համընկնում   146C

և  147N   ատոմներում.

ազանգվածային թիվը

բպրոտոնների թիվը

գնեյտրոնների թիվը

դմիջուկի լիցքը

  1. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղտրամադրել» ատոմի չորրորդ էներգիական մակարդակը.

ա) 30

բ) 32

գ) 33

դ) 34

  1. Ստորևթվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում քիմիականտարրի ատոմի

էներգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում.

ակարգաթվի

բխմբի համարի

գպարբերության համարի

դհարաբերական ատոմային զանգվածի

  1. Փոքրպարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիականտարրերի մետաղական

հատկությունները.

աուժեղանում են

բթուլանում են 

գչեն փոփոխվում

դկարող են և‘ ուժեղանալև‘ թուլանալ

  1. Ատոմի միջուկը կազմող մասնիկները ի՞նչ լիցք ունեն

ամիայն դրական

բմիայն լիցք չունեցող

գդրական և լիցք չունեցող

դդրականբացասական և լիցք չունեցող

  1. Հետևյալ իզոտոպներից որի՞ միջուկն է նույնքան թվովնեյտրոն պարունակումորքան

24Mg իզոտոպի միջուկը.

ա) 27AI 

բ) 23Na

գ) 28Si

դ) 31P

  1. Հետևյալ քիմիական տարրերից որի՞ ատոմն ունի լրիվլրացված երկու էներգիական

մակարդակ.

աբոր

բհելիում

գֆտոր

դնեոն

  1. Հետևյալ արտահայտության ո՞ր բառն է բաց թողած. «Երկրորդային ենթախմբերն

սկսվում են………………. պարբերության տարրերից».

աերկրորդ

բերրորդ

գչորրորդ

դհինգերորդ

  1. Քիմիական ո՞ր տարրի ատոմին է համապատասխանում հետևյալ էլեկտրոնային

գծապատկերը.

 +5 ) 2  ) 3

աբերիլիում

բբոր

գածխածին

դազոտ   

11. Համեմատեք մետաղական,ոչմետաղական հատկություններ;                         Որ տարրի մոտ է ավելի ուժեղ արտահայտված մետաղական հատկությունները                                                                                                               

    K թե Ca                                                                                                                                   

Ca թե Mg         

Կալիումը ավելի ակտիվ մետաղ է, քան կալցիումը, քանի որ նա ավելի հեշտ կկորցնի մեկ ելեկտրոն, քան երկու։

Կալցիումը ավելի ակտիվ մետաղ է, քան մագնեզիումը, որովհետև կալիցիումը ավելի հեշտ կկորցնի երկու էլեկտրոն չորրոդ շերտում, քան երկու էլեկտրոն երրորդ շերտում։

բ/Որ տարրի մոտ է ավելի ուժեղ արտահայտված ոչմետաղական հատկությունները:

                                                                                                                                                                                                                                                        
 բ/Որ տարրի մոտ է ավելի ուժեղ արտահայտված ոչմետաղական հատկությունները                                                                                                               

O թե F                                                                                                                                      

O թե     

 

 

Պարբերություններում մետաղական հատկությունները թուլանում են ուժեղանում են ո՛չ մետաղական հատկությունները: