Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

Անբողջ թվեր,ռացիոնալ թվեր,գործողություններ դրանց հետ

12.09.2018թ.

Տնային

1․Կատարել ամբողջ թվերով գործողությունները

 1. -10+15=5
 2. -45+15=-30
 3. 22+(-5)=17
 4. -11+(-37)=-48
 5. 112-144=-32
 6. -12-(-46)=34
 7. 36-(-4)=40
 8. -45×5=-225
 9. -12x(-6)=72
 10. 144:(-12)=-12
 11. (-165):(-11)=15

2․Կատարել ռացիոնալ թվերով գործողությունները

 1. 3/5-3/4=-3/20
 2. 5/11+(-6/7)=-31/77
 3. -7/8-9/12=-39/24=-13/8=-1 ամբողջ 5/8
 4. 6/42+7/36=85/252
 5. 1/7×8/9=8/63
 6. -2/5×2/3=-4/15
 7. (-27/28)x(-7/8)=189/224
 8. 5/6:(-5/12)=-2/1=-2
 9. (-11/27):(-121/9)=1/33

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s