Posted in Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն 7 Տնային Առաջադրանք

Խնդիր. 54

P=28

Խնդիր. 55

Պատ.՝ MNK (41) եռանկյունը մեծ է ABC (33) եռանկյունից 8 սմ-ով:

Խնդիր. 56

Պատ.՝ 22,22,11:

Խնդիր. 57

15,15,21:

Խնդիր. 58

12,24,30:

Խնդիր. 59

56, 40, 24:

Խնդիր. 60

15+20+30=65

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s