Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

19.03.2019թ. Հանրահաշիվ 7

363. ա) Երկու հաջորդական զույգ թվերի գումարը 38 է: Գտեք այդ թվերը:

18,20

բ) Երեք իրար հաջորդող զույգ թվերի գումարը 18 է: Գտեք այդ թվերը:

4,6,8

գ) Երկու հաջորդական կենտ թվերի գումարը 24: Գտեք այդ թվերը:

11,13

դ) Երեք իրար հաջորդող կենտ թվերի գումարը 21: Գտեք այդ թվերը:

դ) 5,7,9

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s