Posted in Գրականություն, Uncategorized

Վերլուծություն

Ոսկի քաղաքը

Հեղինակը այս ստեղծագործության միջոցով փորձում է մարդկանց սովորեցնել, որ պետք է միշտ ստեղծագործ և աշխատասեր լինել: Մարդիկ պետք է փոխադարձաբար հարգեն իրար և օգնեն առանց որևէ շահ ակնկալելու:  Ամեն մարդ պետք է ամեն պահի պատրաստ լինի պահելու և շենացնելու իր երկիրը: Կարծում եմ դա է մեզ մոտեցնում աստծուն:

Posted in Հասարակագիտություն

Մարդը և հասարակությունը

Հասարակություն կամ մարդկային հասարակություն, անհատների փոխադարձ, մշտական հարաբերությունների մեջ գտնվող մարդկանց խումբ է կամ միևնույն աշխարհագրական կամ վիրտուալ տարածության մեջ գտնվող մեծ սոցիալական խումբ է, որ կառավարվում է միևնույն քաղաքական իշխանությամբ և գերակշռող մշակութային սպասումներով։ Հասարակական գիտություններում, ավելի մեծ հասարակությունը հաճախ ենթարկվում է ենթախմբերի շերտավորման: Հասարակությունը իր անդամներին կարող է հնարավորություն ընձեռնել, որքանով որ հնարավոր է, օգուտներ քաղելու այն եղանակով, որոնք անհատական ձևով հնարավոր չէ: Եվ անհատական և սոցիալական օգուտները կարող են տարբերվել կամ շատ դեպքերում համընկնել: Հասարակությունը կարող է բաղկացած լինել համակարծիք անձանցից, ովքեր մեծ հասարակություններում ունեն իրենց դոմինանտ նորմերը և արժեքները: Այդ տերմինը, որը երբեմն անվանում են որպես ենթամշակույթ, լայնորեն կիրառվում է քրեաբանության մեջ:

Ավելի լայն իմաստով, հատկապես կառուցվածքային մտքի շրջանակներում, հասարակությունը կարող է պատկերվել, որպես տնտեսական, սոցիալական, արդյունաբերական կամ մշակութային ենթակառուցվածք, կազմված տարբեր անհատներից:

Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

23.09.2019թ.

Պ.Զ

Թեմա երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարում

1+1=2

1+x=2

 

3x+2y-5=0

2 անհայտ, առաջին աստ. հավ.

x-ի գործակից 3

y-ի գործակից 2

-5-ազատ անդամ

 

ax+by+c=0

 

Օրինակ. 1.

x+y=7

x=1       1+6=7 լուծում է.

y=6      (1,6)- հավ. լուծում է.

x=6,5      (6,5 ; 0,5)

y=0,5

 

Առ. 6.

2x+3y=10(Աննայի)

 

Առ. 7.

3x+2y-1=0

(1,-1)               3.1+2. (-1)-1=0

(5;-7)              3-2-1=0

(-3;5)                                Պ. (1-1) լուծ. է

 

Առ. 10.    x+y-5=0

y=9  1. (3;2)      0;5

y=2   (4;1)

Posted in Քիմիա, Uncategorized

20.09.2019 նյութի հատկությունները

Նյութի հատկություններ են կոչվում այն հատկանիշները, որոնցով նյութերը նման են իրար, կամ տարբերվում են իրարից: Նյութերն ունեն 3 տեսակի հատկություններ՝ քիմիական, ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական: Նյութի ֆիզիկական հատկությունը դիտարկում են կամ չափում՝ առանց նոր նյութ ստանալու: Օրինակ՝ ագրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, պինդ, գազային, պլազմա և ամորֆ (Ապակին, ծամոնը, ծառի խեժը,), ռադիոակտիվությունը, էլեկտրահաղորդականություն, պլաստիկություն, ջերմահաղորդականություն և այլն: Նյութի քիմիական հատկությունը  քիմիական փոխարկումների ռեակցիանների մասնակցելի ընդունակությունը: Քիմիական ռակցիայի հատկանիշներն են՝ գույնի, հոտի, համի փոփոխությունը, ջերմուցյան անջատումը կամ կլանումը, գազի անջատում կամ կլանում, նստվածքի առաջացում կամ անհետացում: Նութի ֆիզիոլոգիական հատկությունը  նյութի ազդեցությունը  կենդանի օրգանիզմների վրա` դրական ազդեցությունները և բացասական:

Posted in Քիմիա, Uncategorized

Ամառային առաջադրանքներ

  1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք

Քիմիան ուսումնասիրում  է նյութերը: Նրանց կառուցվացքը, բաղադրությունը, կիռառումը և հատկությունները:

Ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարագրություն, երկրաբանություն, աստղագիտություն, էկոլոգիա:

2.Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ

Բոլոր առարկաները կազմված են նյութերից:

Բոլոր առարկաներն ունեն ընդհանուր անվանում՝ ֆիզիկական  մարմին: Յուրաքանչուր ֆիզիկական մարմին ունի որոշակի ձև,  զանգված ու ծավալ:

Ապակուց կարելի է պատրաստել փորձանոթ:

3. Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ

Բարդ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են առնվազն 2 տարրի ատոմներից։ Պարզ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են միատեսակ տարրի ատոմներից։

4. Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ

Քիմիական են անվանում այն երևույթները, որոնց ընթացքում  նյութերը փոխարկվում են  մեկը մյուսի, այսինքն` նոր նյութեր են առաջանում:

Երկաթի ժանգոտվելու երևույթը-քիմիական

Նավթի այրումը-քիմիական

Մածունի և սոդայի թոխազդեցությունը-քիմիական

Ֆիզիկական են անվանում այն երևույթները, որոնց ընթացքում  նյութերը մեկը մյուսի չեն փոխարկվում, այսինքն՝ նոր նյութեր չեն առաջանում:

Ծծմբի, շաքարի, կերակրի աղի, ածխի մեծ  կտորների` փոշու վերածվելը

5. Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը

Ատոմը նյութի փոքրագույն մասնիկն է: Ատոմը կազմած է էլեկտրոններից, պրոտոններից և նեյտրոններից:

6. Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք

Ատոմը նյութի փոքրագույն մասնիկն է:

Հունարեն բառ է, որը թարգմանվում է անբաժանելի:

Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ և՛ մոլեկուլները, և՛ ատոմները պահպանվում են:

Քիմիական ռեակցիաների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են, իսկ ատոմները պահպանվում են:

Ատոմները և մոլեկուլները գտնվում են անընդհատ շարժման մեջ են:

Նույն տեսակի ատոմների միացումից առաջանում են պարզ նյութեր:

Տարբեր տեսակի ատոմի միացումից առաջանում են բարդ նյութեր:

Տարը դա ատոմների որոշակի տեսակ է:

Պարզ նյութերը բաժանվում են երկու մեծ խմբերի՝ մետաղների և ոչ մետաղների:Ատոմների ֆիզիկապես բաժանելի են: Կենտրոնում գտնվում միջուկ, միջուկը կազմված է պրոտոններից (p+),  նեյտրուններից (n0),  էլեկտրոն (-ē): Նույն լիցքով մասնիկները իրար վանում են, իսկ տարբեր լիցքով մասնիկները իրար ձգում են:

Ատոմները էլեկտրաչեզոք մասնիկներ են և հավասար են կարգի կարգաթվին պարբերական համակարգում:

7. Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանդված

Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը ցույց է տալիս, թե նյութի մոլեկուլի զանգվածը քանի անգամ է մեծ ԶԱՄ-ից։

 

 

 

 

 

 

3.Ինչ է նյութը և մարմինը

Մեզ շրջապատող բոլոր առարկաները ֆիզիկական մարմիններ են

Այն ինչից կազմված են ֆիզիկական մարինները կոչվում են նյութեր

4. Ինչ նյութերից են կազմված հետևյալ մարմինները՝

քանոնը-պլասմաս, պայտ, ալյումին,եչկաթ,

արձանը- կավ, քար, մառմառ, գռանիտ,ալյումին, պքինձ, երկաթ, ոսկի

ամանեղենը-կավ, փայտ, պլասմաս,երկաթ, առծաթ,ոսկուց

զարդերը-փայտ, ոսկի, պղինձ, պլասմաս, թանկառժեք քարեր,ալիումին, մետաղ

Posted in Русский язык, Uncategorized

История кино и режиссура

1. История кино. 

История кинематографа начала свой отсчёт 28 декабря 1895 года, когда на бульваре Капуцинок в одном из залов «Гранд кафе» прошёл первый сеанс кинопоказа.

2. Тонкости режиссёрства

Режиссура – это разновидность творческой деятельности, с помощью которой создаются кинематограф, театральное действие и эстрадные номера. Режиссура сложный вид деятельности, но очень интересный. В основе связующего звена между актером и главным автором стоит режиссер. Он играет роль «переводчика», истолковывая авторскую работу по-своему, переводя ее на язык кинематографа или спектакля.


3. Жанры кино

Боевик – кинематографический жанр, в котором главный герой или герои сталкиваются с рядом проблем, решить которые, не прибегнув к насилию, не удается.

Детективные фильмы – жанр кинематографа, главный герой или герои которого пытаются найти решение какой-либо проблемы или раскрыть преступление.

Комедия — жанр художественного произведения, характеризующийся юмористическим или сатирическим подходом, и также вид драмы, в котором специфически разрешается момент действенного конфликта или борьбы.

Криминальные фильмы – кинематографический жанр, фокусирующийся на криминале и так или иначе связанными с ним темами.

 

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Ամառվա ձեռքբերումները

Այս ամառ ես հրաշալի եմ անցկացրել: Խաղացել եմ ընկերներիս հետ և ունեցել եմ ձեռքբերումներ ֆուտբոլի մեջ: Կարդացել եմ ֆուտբոլային հոդվածներ: Իմ ձեռքբերումները շատ չեն եղել, գրքեր չեմ կարդացել քանի որ այնքան ել չեմ սիրում կարդալ: Մի խոսքով այս ամառ ես լիցքաթափվել եմ և պատաստավել նոր ուսումնական տարվան: