Posted in Քիմիա, Uncategorized

20.09.2019 նյութի հատկությունները

Նյութի հատկություններ են կոչվում այն հատկանիշները, որոնցով նյութերը նման են իրար, կամ տարբերվում են իրարից: Նյութերն ունեն 3 տեսակի հատկություններ՝ քիմիական, ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական: Նյութի ֆիզիկական հատկությունը դիտարկում են կամ չափում՝ առանց նոր նյութ ստանալու: Օրինակ՝ ագրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, պինդ, գազային, պլազմա և ամորֆ (Ապակին, ծամոնը, ծառի խեժը,), ռադիոակտիվությունը, էլեկտրահաղորդականություն, պլաստիկություն, ջերմահաղորդականություն և այլն: Նյութի քիմիական հատկությունը  քիմիական փոխարկումների ռեակցիանների մասնակցելի ընդունակությունը: Քիմիական ռակցիայի հատկանիշներն են՝ գույնի, հոտի, համի փոփոխությունը, ջերմուցյան անջատումը կամ կլանումը, գազի անջատում կամ կլանում, նստվածքի առաջացում կամ անհետացում: Նութի ֆիզիոլոգիական հատկությունը  նյութի ազդեցությունը  կենդանի օրգանիզմների վրա` դրական ազդեցությունները և բացասական: