Posted in Մայրենի, Uncategorized

ՈՒսուցիչ

ՈՒսուցիչ ասելով ես հասկանում եմ, որ նա իմ կյանքում ինձ ինչ-որ բան է ուսուցանել: Իմ ուսուցիչները միայն դպրոցի ուսուցիչները չեն եղել, այլ եղել են իմ ընկերները, ծնողները և այլն: Ես ունեցել եմ տարբեր ուսուցիչներ, և ամեն մեկը ինձ տարբեր բան է սովորեցրել: ՈՒսուցիչ ասելով ես միայն չեմ հասկանում դպրոցի ուսուցիչներին, այլ որ ինձ ինչ-որ բան են սովորեցրել իմ կյանքի ընթացքում:

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s