Posted in Քիմիա, Uncategorized

9.10.2019թ. Քիմիական կապի տեսակները

Կան 3 տեսակի քիմիկան կապերի տեսականեր՝ Կովալենտային, Իոնային և Մետաղական։ Կովալենտային կապը առաջացում են ոչ մետաղները իրար հետ, Իոնային կապը առաջացնում են մետաղները ոչ մետաղների հետ, իսկ մետաղականը առաջացում են մետաղները իրար հետ։

Առաջադրնք 1

Կովալենտ, ոչ բևեռային միևնույն ոչ մետաղների միջև

H2

H-H

Cl2

Cl-Cl

O2

O-O

Առաջադրնք 2

Տարբեր ոչ մետաղի ատոմների միջև բեվևային կովալենտայիմ կապ

H2O(ջուր)

H-O-H

HCl(Քլորաջրածին)

H–Cl

NH3(Ամոնյակ)

H-H-N-H

CH4(Մեթան)

H-H-C-H-H

C2H6(Էթան)

H-H-H-C-H-H-H

 

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s