Posted in Քիմիա, Uncategorized

Փոխանակման ռեակցիա

Փոխանակման   ռեակցիա՝ պղնձի (II) հիդրօքսիդի  ստացումը

CuS O4 + 2NaOH →Cu(OH)2 +Na2 SO4

Փորձանոթի մեջ լցրեցինք աղը՝ պղնձի սուլֆաթը, լցրեցինք ջուր խառնեցինք լուծվեց այնուհետև զգուշությամբ ավելացրեցինք NaOH, առաջացավ կապույտ գույնի նստվածք:

Տեղի ուեցավ փոխանակման ռեակցիա:

Փողանակման է կոչվում բարդ նյութերի միջև ընդացող ռեակցիան, որի ընթացքում բարդ նյութերը փոխանակում են բաղադրամասերը և ռեակցիայի հետևանքով առաջանում է 2բարդ նյութ:

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s