Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

Ամբողջ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները

Թեմա՝ Ամբողջ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները

1․հատկ․

Oրինակ՝

a^3 • a^5=a^8

a^m • a^n = a^m+n

2. հատկ․

a^9 : a^3 = a^6

a^m : a^n = a^m-n

3. հատկ․

(a^4)^3 = a^4 • a^4 • a^4 = a^12

(a^m)^n = a^m•n

4. հատկ․

(a/b)^5 = a^5/b^5

(a/b)^m = a^m/b^m

5. հատկ․

(a•b)^m=a^m b^m

133

ա․2^3 · 2^4 = 2^7

բ․5 · 5^6 = 5^7

գ․ 4^3 · 4^2 · 4 = 4^6

դ․7^2 · 7 · 7^5 = 5^8

ե․3^6 · 3^7 · 3 · 3 = 3^15

զ․6^4 · 6^4 · 6^3 · 6^2 = 6^13

է․11^2 · 11^2 · 11^2 = 11^6

ը․9^3 · 9^6 · 9^2 · 9^4 · 9 = 9^16

134

ա․a^5 · a^4 = a^9

բ․a^3 · a^8 = a^11

գ.a10 · a =a^11

դ․a · a7 = a^8

ե․a · a = a^2

զ․a · a2 · a3 · a4 = a^10

135

ա․2^5 : 2^4 = 2

բ․3^7 : 3^8 = 1/3

գ․5^9 : 5 = 5^8

դ․10^3/10 = 10^2

ե․ 5^7/5^13 = 5^-6

զ․8^12/8^10 = 8^2

136

ա․a^7 : a^3 = a^4

բ․a^8 : a^12 = a^4

գ․a^6 : a = a^5

դ․a^12/a^4 = a^8

ե․a^20/a^22 = 1/a^2

զ․a^20/a = a^19

137

ա․(10/12)^2

բ․(4/5)^6

գ․(25/7)^4

դ․(m/a)^8

ե․m15/a8

զ․(n/a)^12

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s