Posted in Երկրաչափություն, Uncategorized

Եռանկյան մակերես

Տեսական նյութ:

Թեորեմ Եռանկյան մակերեսը հավասար է հիմքի և բարձրության արտադրյալի կեսին:

Եռանկյան(ACB) մակերեսը հավասար է

3r

S=1/2AB x CH

Հետևանք 1. Ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսը հավասար է նրա էջերի արտադրյալի կեսին:

Առաջադրանքներ

1) Դիցուք՝ a-ն եռանկյան հիմքն է, h-ը՝ բարձրությունը, իսկ S-ը՝ մակերեսը: Գտեք՝

ա) S-ը, եթե a=7սմ, h=11սմ,

S = 7 x 11/2 = 38.5

բ) h-ը, եթե a=14սմ, S=37,8սմ^2,

h = 37,8 : 14 x 2 = 5.4

գ) a-ն, եթե S=h^2, h=2սմ:

a=2^2 : 2 x 2 = 4

2) ABC եռանկյան AB և BC կեղմերը համապատասխանաբար 16սմ և 22սմ են: Գտեք BC կողմին տարված բարձրությունը, եթե AB կողմին տարված բարձրությունը 11սմ է:

8

3) Գտեք ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսը, եթե նրա էջերն են՝

ա) 4սմ և 11սմ.S = 4 x 11 44, բ) 12սմ և 3դմ.S = 12 x 3 = 36:

4) Եռանկյան երկու կողմերն են 7,5 սմ և 3,2 սմ: Դրանցից մեծին տարված բարձրությունը 2,4սմ է: Գտեք տրված կեղմերից փոքրին տարված բարձրությունը:

7.5 x 2.4/2 / 3.2 = 7,5/0,8 = 9, 375

5) Ուղղանկյուն եռանկյան էջերից մեկը 14սմ, իսկ անկյուններից մեկը` 45: Գտեք եռանկյան մակերեսը:

<B=45, <A=90 => <C = 45 = AC=AB=14

14 x 7 = 98

6) ABC եռանկյան մեջ <C=135, AC=6դմ, իսկ BD բարձրությունը 2դմ է: Գտեք ABD եռանկյան մակերեսը:

<DCB=180-135=45=> <DBC => =2

(2+6) x 2/2=8

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s