Posted in Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Առցանց -աշխատանք

1) Շրջանագծին արտագծած հավասարասրուն սեղանի հիմքերը հավասար են 2 սմ և 8 սմ: Գտեք սեղանի պարագիծը:

2+8=10

10+10=20

2) Գտեք շրջանագծին արտագծած հավասարասրուն սեղանի հիմքերը,  եթե նրա պարագիծը 40սմ է, իսկ հիմքերից մեկը 4 անգամ փոքր է մյուսից:

4+1=5

5+5=10

40:10=4

4×1=4

4×4=16

 

3) Շրջանագծին արտագծած հավասարասրուն սեղանի հիմքերից մեկը հավասար է մյուսի եռապատիկին, իսկ սեղանի սրունքը 8սմ է: Գտեք սեղանի հիմքերը:

8+8=16

16:(1+3)=4

4×1=4

4×3=12

4) Հավասարասրուն սեղանին ներգծած է շրջանագիծ: Այդ սեղանի պարագիծը 60սմ է: Գտեք նրա սրունքը:

60:2=30

30:2=15

 

5) Հավասարասրուն սեղանի սրունքը 8 սմ է, իսկ փոքր հիմքին առընթեր անկյունների գումարը՝ 300°: Գտեք այդ սեղանին ներգծած շրջանագծի շառավիղը:

2

6) Ապացուցեք, որ եթե զուգահեռագծին կարելի է ներգծել շրջանագիծ, ապա այդ զուգահեռագիծը շեղանկյուն է:

a+a=b+b

a=b

այսինքն հանդիպակած կողմերի գումարը հավասար=> բոլոր կողմերը կրարա հավասար են, իսկ շեղանկայն բոլոր կողմերը նույնպես հավասար են

 

 

7) Շրջանագծին ներգծած է ABC եռանկյունն այնպես, որ AB-ն տրամագիծ է: Գտեք եռանկյան անկյունները, եթե՝

ա) BC=1340,

 

134:2=67

180:2=90=անկ. c

180-134=46

46:2=23+անկ. B

բ) AC=700:

<B=35

<C=90

90-35=55

<A=55

8) Շրջանագծին ներգծված է BC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյունը: Գտեք եռանկյան անկյունները, եթե BC=1000:

100:2=50

130:2=65

9) Շրջանագծին ներգծած է ABCD քառանկյունը, որի մեջ <A=1040 և <B=710: Գտեք <C և <D-ն:

c=76

d=109

10) Արդյոք կարելի՞ է տրված ABCD քառանկյանը արտագծել շրջանագիծ, եթե՝  <A=640, <B=950, <C=1060:

Ոչ

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s