Posted in Հանրահաշիվ, Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Uncategorized

Հանրահաշիվ

516.

1 4

2 3,1

3   1

4   5

5      1,13

6      7,2

7          0,3

8          57,1

 

522.

1   6

2    12

3     20

4       35

5      90

6      560

√18

 

523

1  2√3

2    3√2

3     2√5

4     2√6

5       3√3

6       2√7

7        4√2

8        3√5

9         5√2

10      6√2

 

526.

1   20

2     18

3     30

4       48

5       220

6       105

7        210

8       630

9        154

 

227.

1     8

2     15

3         30

4         70

5           20

6         900

7           800

8         5000

 

530

1   7/9

2       8/10

3       4/3

4              3/2

5             13/29

 

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s