Posted in English, Uncategorized

Homework

1. Complete the sentences with just, already and yet.

1. She’s just learned to walk. She took her forst steps last week.

2. She hasn’t learned to read yet, but she likes the the pictures.

3. She’s already learned to count from one to five and she’s only one year old!

2. Look at Jake’s to-do list for tidying his bedroom. Write sentences using already and yet.

Jake has already tidied his deks.

Jake hasn’t put his CDs on the shelf yet.

Jake hasn’t picked up the towels and put them in the bathroom yet.

Jake has already made the bed.

Jake hasn’t taken the bin downstairs yet.

Jake has already hung up the clothes.

3. Look at the pictures. What has just happend? Write sentences using the verbs in A and the words in B.

1. They have just had an accident.

2. They have just scored a goal.

3. She has just fallen over.

4. She has just won the trophy.

5. It has just started to rain

Posted in Uncategorized

Ջրածին․ առաջադրանքներ

1. Ինչո՞ւ  է   ջրածինը  համարվում   համար մեկ  տարրը  Տիեզերքում…

Ջրածինը համարվում է համար մեկ տարրը, որովհետև ամենատարածվածն է ամբողջ աշխարհում և նույնիսկ տիեզերքում։ Տիեզերքում կան անթիվ անհամար աստղեր, որոնց մեջ կա մեծ քանակով ջրածին: 

2.Ջրածինը համարվում  է  ապագայի վառելանյութ. ինչո՞ւ. …

Ջրածինը համարվում  է  ապագայի վառելանյութ, որովհետև այն էկոլոգիապես անվտանգ է։

3. Բնութագրեք  ջրածին     քիմիական տարրը.

ա) քիմիական նշանը — H

բ) հարաբերական ատոմային զանգվածը — 1.00794(7)=1

գ) մետա՞ղ է.  թե՞  ոչ մետաղ — ոչ մետաղ

դ) դիրքը պարբերական համակարգում.այսինքն ո՞ր պարբերության և ո՞ր խմբի տարր է — առաջին պարբերություն, I խումբ, գլխավոր ենթախումբ

ե) ատոմի կառուցվածքը`(միջուկի լիցքը. ..միջուկում պրոտոների թիվը. ..էլեկտրոնների թիվը…էներգետիկ մակարդակների թիվը ) — միջուկի լիցք — +1, միջուկում պրոտոնների թիվը — 1, էլեկտրոնների թիվը — 1, էներգետիկ մակարդակների թիվը — 1

*4. Որոշեք ջրածինը օդից ծանր է թե՞ թեթև. քանի ՞ անգամ. ..

Ջրածինը օդից 14,5 թեթև է անգամ:

*5.  Դուք  լաբորատորիայում ստացել  եք ջրածին  և այրել։ Նկարագրեք. Ձեր կողմից կատարված լաբորատոր փորձերը  և  գրեք. համապատասխան  ռեակցիաների հավասարումները. …

Zn+2HCl=H2+ZnCl2

2H2+O2=2H2O

*6. Ո՞րն  է ջրածնի առաջացրած և Երկրագնդում ամենատարածված բարդ  նյութը. գրեք  այդ  նյութի քիմիական  բանաձևը  և որոշեք ջրածնի զանգվածայլն բաժինը տոկոսով արտահայտած։

H2O-ն

2.016/18.016=0.1119

0.1119×100=11.19

11.19%

*7. Որտե՞ղ են կիրառում ջրածինը….

Ջրածինը հիմնականում օգտագործվում է ամոնիակ ստանալու համար, որը ելանյութ է ազոտական թթվի, ազոտական պարարտանյութերի արտադրության մեջ: Ջրածինն օգտագործվում է նաև սպիրտների, արհեստական հեղուկ վառելանյութերի, ճարպերի ջրածնավորման, օդերևութաբանական զոնդեր, օդապարիկներ և դիրիժաբլներ լցնելու (հելիումի խառնուրդով) համար: Ջրածնաթթվածնային այրիչներն օգտագործում են մետաղները զոդելու և կտրելու համար:

Posted in Uncategorized

Օդը գազերի խարնուրդ է

Օդի բաղադրությունը

Մոմը այրեցինք այնուհետև օդի մութքը փակեցինք գլանով մոմը հանգեց, և ջուրը բարձրացավ անոթի ծավալի 1/5 չափով: Մոմը հանգեց թթվածնի բացակայության պատճառով:

20 % Օ2

79 % N2

0, 03 % CO2

Ազնիվ գազեր

Հելիում – He

Նեոն – Ne

Արգոն – Ar

Կրիպտոն – Kr

Քսենոն – Xe

Ռադոն – Rn