Posted in Uncategorized

Օդը գազերի խարնուրդ է

Օդի բաղադրությունը

Մոմը այրեցինք այնուհետև օդի մութքը փակեցինք գլանով մոմը հանգեց, և ջուրը բարձրացավ անոթի ծավալի 1/5 չափով: Մոմը հանգեց թթվածնի բացակայության պատճառով:

20 % Օ2

79 % N2

0, 03 % CO2

Ազնիվ գազեր

Հելիում – He

Նեոն – Ne

Արգոն – Ar

Կրիպտոն – Kr

Քսենոն – Xe

Ռադոն – Rn

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s