Posted in Առողջագիտություն, Uncategorized

Առողջագիտական ստուգատես ռազմամարզական ճամբարում

Արատեսյան ռազմամարզական ճամբարի բաղադրիչը առողջագիտական ստուգատեսն էր։ Մենք ամփոփեցինք այս տարվա առաջին օգնության առողջագիտական հնարքները։ Մենք բաժանվեցինք խմբերի որտեղ մենք ստացանք կոնկրետ իրավիճակային ։ Օրինակ՝ շան կամ օձի կծծած, օտար մարմին մարդու մարմնում, արնահոսություն, գիտակցության կորուստ, սրտի կանգ։ Ընդանուր հետաքրքիր էր։ Կարծում եմ, որ այսպիսի հմտությունները շատ կարևոր են մարդու կյանքում։

Posted in English

REPORTED SPEECH STATEMENTS-REVISION

Write these sentences in indirect speech, changing words where necessary

 1. She said that she would shee me the next day.
 2. He said that he had seen her thet day.
 3. she said that she didn’t like that rilm.
 4. She said that they had gone swimming that day.
 5. He said that he had met her about three-months before.
 6. She said that she would see Mary an Sunday.
 7. She said that Pete and Sue were getting married the next day.
 8. She said that Pete and Sue were getting married the next day.
 9. She sald that she really liked that furniture.
 10. She said that her parents were arriving the next day.
 11. They said that day hed visited her that morning.
 12. They said that they would see her the next summer.
 13. He said that they had been there three mounths before.
 14. He said that he was meeting them at four o’clock that day.
 15. She said that she could see me the next day.

a) Add -s or -es to the verbs:

 1. see-sees
 2. take-takes
 3. brush-brushes
 4. kiss-kisses
 5. call-calls
 6. give-gives
 7. play-plays
 8. study-studies
 9. watch-watches
 10. halp-halps
 11. cut-cuts
 12. cry-cries
 13. swim-swims
 14. wake-wakes
 15. teach-teaches
 16. lose-loses
 17. catch-catches
 18. buy-buys
 19. pass-passes
 20. come-comes
 21. fight-fights
 22. water-waters
 23. choose-chooses
 24. fly-flies
 25. match-matches
 26. carry-carries

b) write the sentences negative.

 1. Rahul does not cycle to work every day.
 2. The shop does not close at 7 o’clock.
 3. Alaan does not eat vegetables.
 4. Anika does not watch Punjabi films.
 5. You do not help your parents.
 6. Amar does not work at the pub.
 7. Tom does not make his bed.
 8. My sister does not play the drums.
 9. The clock does not strike ten.

c)

 1. c)
 2. c)
 3. b)
 4. b)
 5. c)
 6. b)
 7. b)
 8. b)
 9. a)
 10. c)

Fill in don’t or doesn’t:

 1. Bill doesn’t play tennis every sundey.
 2. We dont go to the park.
 3. Kirti doesn’t like to eat fish.
 4. Sham doesn’t wear long dresses.
 5. I dont like to get up early.
 6. My brothers don’t like to drink milk.
 7. My cousin doesn’t know Italian well.
 8. I don’t like to walk with my dog.
 9. Ram doesn’t go to the gym.
 10. They don’t understand this rule.
 11. We don’t ofter go to the movies.
 12. Lily doesn’t wear shorts at all.
 13. Timmy doesn’t grow flowers in the garden.

Past simple vs Present Perfect

 1. I’m hungry. I haven’t eater anything today.
 2. Grandma visited us last weekend.
 3. Look! Tomek has broken his arm.
 4. Sorry, Sir. I have forgotter my homework.
 5. Mrs Ziarko has worked at this school for 5 years.
 6. Uncle Tim has been in hospital since Friday.
 7. Have you ever read a book in English.
 8. They have never lived in a big city.
 9. We haven’t cleaned our room. It’s really messy.
 10. Ola wrote a Maths test last week.

 1. We have not written any English tests this mounth.
 2. My grandma has visited 15 countries in her life.
 3. I ate pizza for launch yesterday.
 4. They read an interesting book last week.
 5. My dad swam in the pacific ocean in 1995.
 6. Have you ever played rubly?
 7. Mr Mandzelowski has tought at our school since 1999.
 8. I’m thissty. I have not drunk arything today.
 9. She saw a penguin in a zoo last August.
 10. They` very proud because they have climbed mout Everest.

Posted in Քիմիա

Ազոտ և ֆոսֆոր

1.- Ո՞ր  տարրերն են   ընդգրկված 5֊րդ խմբի գլխավոր ենթախմբում…

N-Ազոտ , P-Ֆոսֆոր, As-Արսեն, Sb-Ծարիր, Bi-Բիսմութ

2.-Ո՞ր տարրի  մոտ է ավելի ուժեղ արտահայտված  ոչ մետաղական հատկությունները ազոտի՞.թե `ֆոսֆոր՞. ինչո՞ւ. …

Ավելի մեծ է ազոտինը, քանի որ ֆոսֆորի էլեկտրաբացասականությունը ավելի քիչ է:

3.- Ինչո՞ւ  են  ազոտը և ֆոսֆորը համարվում կենսական  տարրեր…

Քանի որ դրանք շատ կենդանի օրգանիզմների և բույսերի բաղկացուցիչ մաս են կազմում, և կարևոր են ֆիզիոլոգիական պրոցեսների համար:

4.-Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ  բույսերի աճման  համար…

Ամեն տեսակի բույս ունի իր բարենպաստ պայմանները աճելու համար, բայց հիմնականում հարկավոր է՝ լույս, ջուր, հող, խնամք և այլն…

5.- Ինչո՞ւ են  հողին տալիս  պարարտանյութեր, ինչպիսի՞ պարարտանյութեր գիտեք….

Պարարտանյութը օգնում է բույսին աճել ավելի արագ և բերքատվությունը բարձրացնել: Ինձ ծանոթ է բուսահողը:

*6. Ւ՞նչ  է  պարարտանյութը….

Օրգանական, անօրգանական և կենսաբանական նյութեր են, որոնք օգտագործվում են հողի հատկությունները և բույսերի սննդառությունը բարելավելու ու բերքատվությունը բարձրացնելու նպատակով։ Պարարտանյութ կարող է ծառայել օրինակ՝ բանանի կլեպը